Kauza: Tušení konce

Jolanta Trojak

Stará dobrá apokalypsa

aneb
Když orel vřeští: Vae, vae, vae

Zatmění Slunce nás zastihlo nepřipravené, na cestě odkudsi z Pozděchova. Pravda, poháněni eschatologickými předpověďmi snažili jsme se co nejhbitěji vymanit z hustého lesa a štěstí nám přálo. I stanuli jsme před Čertovými skalami (nomen omen), abychom se vzápětí, podobně jako onehdá husité, vyškrábali na jednu z nich. Však na kopcích Bůh "animos trahit ad coelum" a "dává se tu lépe poznati". Hory tu jsou přeci proto, aby oddělovaly či naopak spojovaly nebe se zemí, aby zde Mojžíš přijal od Stvořitele Desatero, aby se tu Ježíš před svými úžaslými učedníky proměnil, aby zde tentýž kázal blahoslavenství osmero nebo odevzdaně dodýchal na kříži. Tábor, Olivová hora, Choréb či Golgota ? pahorky, záchytné body v krajině, majáky pro tápající. Sic, i my jsme tedy na hoře. Čekáme, stejně jako už tolikrát ti dávno před námi. Nač? Chiliastická doba přelomu věků, ba i tisíciletí, vybízí k lámání chleba. Minulost je v nenávratnu, přítomnost nejistá a co bude potom, zda vůbec něco bude? Až Měsíc zastíní Slunce. Kdo ví, kdo to ví? U srázu Čertovy skály sedíce, klinkáme nohama. Na mysli mi vytanuli všichni ti kataři, valdenští, adamité i novodobí proroci s jejich předpověďmi tisíciletého Božího království na zemi. Pod námi se rozštěkala vesnice. Ejhle, svaté divadlo začalo...

A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete, řkoucí: Pojď a viz. I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt, a peklo šlo za ním.
Apokalyptická literatura (Apokalypsa - zjevení - řec. apokalyptein - odhalit, zjevit) lemuje dějiny lidstva od pradávna. Nejstarší texty, které odhalují události spojené s koncem tohoto světa, sahají až do dob sumerské a babylónské kultury. Zachovalo se také jedenáct židovských apokalyps, např. Daniel v 2. st př. Kr. předpovídal osvobození Izraele z područí jeho utlačovatelů pomocí božího zásahu. Tato apokalyptická proroctví se povětšinou objevují v dobách historicky vypjatých. Nepřinášejí lidem úlevu ve vyvstanuvší situaci, nýbrž příslib do budoucna, aby umocnila jejich víru a posílila je v utrpení. Vidinu nejlepšího z možných světů, jehož strůjcem bude Bůh a ten je spravedlivý.

Největší slávou z křesťanských apokalyps sluje Zjevení sv. Jana, poslední a jediná prorocká kniha Nového zákona, napsaná za veliké štvanice na křesťany v letech 95 - 100. Autorem je neznámý Jan Theolog, který v pozdější tradici splynul s Janem Evangelistou. I když se v Janově textu objevují zjevné aluze k soudobé situaci křesťanů pod římským jhem, každá následující doba vyložila Janovy jinotaje svým způsobem.

Jan Evangelista, syn Zebedeův a bratr Jakubův, je pokládán za tvůrce čtvrtého evangelia jako též Apokalypsy. Patřil k prvním věrným následovníkům Krista a ten si ho velmi oblíbil. To ostatně ukazuje i jeho přídomek "Miláček". Dle tradice byl Jan poslán do vyhnanství na ostrov Patmos v Egejském moři císařem Domiciánem. Tam vzniká i jeho kniha Zjevení. Jan měl vidění, ve kterém mu Kristus přikazuje, aby poslal list sedmi církvím v Malé Asii. Poté je Jan přenesen na nebe, kde spatří Boha, kterak ve společnosti své nebeské suity předává knihu sedmkráte zapečetěnou Beránku božímu. Ten s každým rozlomením pečeti přivolává zúčtování se jsoucím světem.

První čtyři pečeti jsou porušeny. Na svět se snášejí jezdci z Apokalypsy, aby vykonali své ničivé dílo. Pátá pečeť způsobuje, že jeden z andělů začne mezi mučedníky (římského pronásledování) rozdělovat bílá roucha, která je mají odlišit od lidí hříšných. Martyrové si na sebe roucha navlékají. Šestá pečeť nastolí den hněvu. Slunce rázem zčerná, měsíc dostane barvu krve, hvězdy popadají na zem a ostrovy se začnou pohybovat. Hvězdná kanonáda bude "bombardovat" bez rozdílu hlavy pomazané i prosté. Mezitím čtyři andělé zadrží čtyři větry, které značí velké starověké říše. Držet na uzdě je budou po tu dobu, než jiný anděl "ochranným pečetidlem živého Boha" vtiskne punc pravé víry na čela zástupů křesťanů. Tito vyvolení se shromáždí kolem Beránkova trůnu, ustrojeni již v bílé řízy a mávajíce palmovými ratolestmi, budou oslavovat Boha. Této adorace se zúčastní také andělé a apokalyptické bytosti. Sentence: "Beránek je povede k pramenům vod života" je vyjádřena čtyřmi rajskými řekami (které znamenají také čtyři evangelia) vytékajícími zpod Beránkova stolce.

Rozpůlení sedmé pečeti způsobí, že "nastane na nebi mlčení téměř na půl hodiny". Nato se objeví sedm andělů s polnicemi, a když první čtyři na ně zadují, zpustí tak na zem další neštěstí a katastrofy, kroupy, oheň i krev. Třetinu země a moře sežehne oheň, třetina řek bude otrávena, třetina Slunce, Měsíce a hvězd vyhasne. Orel v prostředku nebe bude vřískat: "vae, vae, vae" . Pátá polnice přivábí na zem roj kobylek, které se vrhnou na lidi neoznačené pečetí. Kobylky budou bytostmi s lidskými hlavami a jejich ocasy budou zakončeny hlavami hadími. Šesté zatroubení ohlásí vypuštění čtyř andělů smrti a jejich jízdních oddílů. Jejich koně mají lví hlavy, které chrlí oheň. Ocasy jim ukončují hadí hlavy. Mordovat budou všechny ty, kterým to po zásluze patří. Pak se Janovi zjeví anděl, kterému místo nohou vyrostly ohnivé sloupy. Jeho tvář bude zářit slunečním jasem. Poručí evagelistovi, aby snědl svazeček svitků, který mu posel nabízí. Tato scéna zobrazuje tzv. bibliofagii - Jan, jeda svitky, vstřebá božské poselství. Po zvuku sedmé polnice se po ukrutném zemětřesení zjeví "Žena sluncem oděná, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy". Sedmihlavý drak číhá, až povije dítě, aby jej mohl záhy sprovodit ze světa. Andělé samodruhou ženu však přenesou do bezpečí. Nastupuje archanděl Michael v plné zbroji, aby se utkal s drakem. I usmrtí jej a takto jeho prostřednictvím vítězí křesťanství nad zlem. Avšak z moře vystupuje další nepřítel - šelma, která se rovněž pyšní sedmi hlavami a deseti rohy, a každý z rohů je koketně ozdoben čelenkou. Lidé před ní, jakožto před falešnou modlou, padají na kolena. Stvůra ztvárňuje Nerona. Druhá šelma se lvími hlavami a rohy, symbol bezvěrců, navádí lidi, aby předchozí šelmu uctívali. Kristus mezitím zahajuje žně země. Vysílá své anděly vybavené srpy, aby na zemi sklízeli "hrozny hněvu". Ti tak činí a házejí je "do velikého lisu Božího hněvu". Další ďáblem nastrčenou zbraní je nevěstka babylónská. Pak "jeden silný anděl pozvedl balvan těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky." Na "plac" se vřítí jezdec na bílém koni. Jeho jméno zní Věrný a Pravý. Z úst mu vyčnívá meč, v ruce drží železný prut a celý jeho šat je potřísněn krví. Tento jezdec je alegorií Krista, jenž se oděl do krve mučedníků, mečem rozpráší protivníky a s prutem, jenž symbolizuje moc, se ujme vlády. Nato anděl, který střežil klíče od pekelné propasti, zkrotí draka, spoutá jej řetězy a uvrhne do propasti na tisíc let. Po vší té hrůze vyvede anděl Jana na kopec, aby se před jeho zraky záhy rozprostřel Nový Jeruzalém, vidina Kristovy říše na zemi. Město, které uzří, bude koncipováno do čtverce a vymezeno vysokými hradbami a dvanácti branami. U každé brány bude držet stráž anděl. Nový Jeruzalém bude postaven toliko z drahokamů a zlata a protékat jím bude řeka, v jejímž korytu bude proudit živá voda.

I jali jsme se sestupovat z hory (jako už tolikrát ti před námi.) a dumajíce, avšak tiše, blížili jsme se ke vsi. U požární zbrojnice s fešným Floriánem vhloubeným do fasády nás z rozjímání cosi vyrušilo. Mírné zapraskání v místním amplionu. I domnívám se, že skrze něj, sluší se říci, že poněkud plaše, leč nesmlouvavě, promluvil On. Hlas smíření vzýval všechny včelaře, aby se zítra dostavili na povinnou schůzi do místního pohostinnství. Tak. Míjíme poslední stavení. Tajemné hlášení se opakuje. Apokalypsa se odkládá na dobu neurčitou.

Ve Vendryni 29. června L. P. 1999

I šel jsem k andělu a řekl jsem jemu: Dej mi tu knížku. I řekl mi: Vezmi a pozři ji, a učiníť hořkost v břiše tvém, ale v ústech tvých budeť sladká jako med. I vzal jsem tu knížku z ruky anděla a pozřel jsem ji. I byla v ústech mých sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, hořko mi bylo v břiše mém. I dí mi: Musíš opět prorokovati lidem a národům a jazykům i králům mnohým.
(Ap. X, 9-11)
Agnus Dei - Beránek boží
Symbolické vyobrazení Krista jako beránka s nimbem, křížem nebo kalichem. Je také zástupným symbolem pro znázornění eucharistie, Kristovy oběti. V Janově Zjevení se objevuje ve scéně uctívání Beránka. Evangelista ho popisuje jako sedmirohého a sedmiokého. Ve scéně, ve které od Boha přijímá svitky, jež rozhodnou osud lidského pokolení, drží korouhev vzkříšení. Starci sdružení kolem opěvují Beránka a hrají na harfy.
Apokalyptičtí jezdci
Objevují se po rozlomení prvních čtyř pečetí. Tyto čtyři jezdce sesílá na zem Bůh v podobě Moru, který jede na bílém koni a třímá v ruce luk. Válka cválá na rudém koni a její zbraní je meč. Hlad je následuje na černém koni s váhami jako se svým hlavním atributem. Smrt, často v podobě kostlivce, chvátá na sinalém koni s kosou, kopím či trojzubcem. Jezdci jsou posly božího rozhořčení. Pod kopyty jejich koní nemilosrdně umírají lidé.
Dvacet čtyři starců
Toto označení nesouvisí s věkem, nýbrž s funkcí správců úřadu, jenž existoval v době hellénismu. Ve středověku byli ztotožněni s dvanácti starozákonními proroky a dvanácti apoštoly Nového zákona. Účastní se Beránkovy adorace, asistují též ve scéně Posledního soudu u trůnu Božího.
Velká nevěstka babylónská
Reprezentuje jeden se dvou nepravých slunečních kultů, proti nimž Stvořitel bojuje. Žena, jejíž hlavu pokrývá atribut nevěřících pohanů - orientální turban, nebo hradbová korunka. Je oděná do purpuru a šarlatu. Osedlala si rudou šelmu o sedmi hlavách a deseti rozích. Autor v postavě nevěstky zobrazil císařský Řím. Sedm hlav šelmy má ukazovat na sedm římských pahorků. Symbolická sedmička reprezentuje též sedm smrtelných hříchů. Reformátoři viděli v nevěstce alegorii zpustlého papežského svatého města.
Lev s beraními rohy
Plní úlohu druhého falešného kultu, jemuž přivykly v Persii římské legie.
Apokalyptická žena
Žena sluncem oděná. Stojí na srpku měsíce, v slunečním jasu, obklopená dvanácti hvězdami. Někdy je vybavena orlími křídly, to aby se jí snáze prchalo před drakem, který zastupuje ďábla. Starokřesťanství ji ztotožňuje se symbolem církve. Později je v ní viděna Panna Maria chystající se porodit Spasitele. V době protireformační její atributy přejalo zobrazení Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněného početí). V českém prostředí byla apokalyptická žena ztotožňována s českými královnami.
I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou a trůn svůj i moc velikou.
(Ap. XIII, 1-2)
Drak
Z řec. derkomai, tj. strašně hleděti. Živočich mimořádně odpudivého zevnějšku, který se od hada odlišuje výrustkem ve tvaru hřebene, jenž zdobí jeho hlavu (hlavy). Je vybaven také netopýřími křidélky, masívním ocasem a rozličným počtem nohou. V Apokalypse zastupuje Antikrista, který pronásleduje "ženu sluncem oděnou" a tudíž ohrožuje samotnou církev. Husité ztotožnili toto nevzhledné zvíře s nenáviděným císařem Zikmundem, poté co založil řád zlatého draka.
Archanděl Michael
Svatý ochránce církve bojující. Symbol boje s Temnotou, pokořitel ďábla, jenž se zhmotnil v podobě draka. Je oděn do drátěné košile. Válčí pomocí štítu, meče nebo kopí, jež ve vyobrazeních často nalezneme zabořené v dračím těle.
Apokalyptické bytosti
Zástupné symboly čtyř evangelistů, které se často vyskytují v ikonografii sochařské výzdoby románských chrámů, např. ve scénách Posledního soudu. Evangelisté jsou představeni jako okřídlené bytosti: Matouš v lidské podobě, Marek jako lev, Lukáš coby býk či vůl, Jan zase jako orel. Někdy tyto symboly splynou v jednu bytost, tzv. tetramorf.

Panoráma apokalyptického dění dotváří scenérie hory Sion. Na ní stojí Beránek v zobrazení jeho uctívání. Zpod Beránkova trůnu vytékají čtyři rajské řeky: Gehon, Pison, Eufrat a Tigris. Další důležitou "kulisou" je Nebeský Jeruzalém, vidina města vystavěného ze zlata a drahých kamenů, která má evokovat božskou říši, ráj, jenž Bůh nastolí na zemi po době apokalyptického pustošení. Ve výtvarném ztvárnění bývá město často pojato jen náznakově - kvádry a zdmi. V románském umění se objevuje také kruhový lustr s věžičkami a branami, jenž je symbolem Nebeského Jeruzaléma a také se tak nazývá. V pozdním středověku bylo město pojímáno stále realističtěji a soudoběji.


Použité ilustrace:
dřevoryty Albrechta Dürrera
Literatura:
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta Praha 1991
Baleka, Jan: Výtvarné umění - výkladový slovník, Academia Praha 1997
Royt, Jan - Šedinová, Hana: Slovník symbolů - Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Mladá fronta Praha 1998