Kauza: Prostituce, I. díl

Dr. Josef Šejnoha

Kořeny prostituce

Původ prostituce můžeme hledati v náboženském přesvědčení a ve víře. Bohové se lidem podle jejich náboženství a víry zjevovali na zemi, navštěvovali je, žili s jejich potřebami a vcházeli v pohlavní spojení s dcerami země. Od lidí žádali oběti na věcech, ale i jich ženy a dcery. Každý host do domu přišlý mohl býti bohem. Vyvíjí se tudíž prostituce pohostinská. Muž postupuje na noc hostu, který vstoupil do jeho chatrče nebo pod jeho stan, svou ženu nebo dceru. Žena jest pokládána za předmět příjemného požitku stejně jako např. jídlo, pití nebo dýmka - kdyby ovšem tehdy znali kouření - a podléhala naprosto disposici svého manžela nebo otce. Tato pohostinská zdvořilost jest ještě dnes zvykem některých národů černošských v Africe. V jiné formě se zachovala také na nejzazším východě, kde hostitel nepropůjčuje sice hostu svou ženu nebo dceru, ale opatřuje mu po pohoštění také řemeslnou prostitutku.

Po prostituci pohostinské přichází nový její druh prostituce svátostná, která vyhovuje nejlépe přesvědčení a vnímání asijských národů, milujících oběti v utrpení. Prostituce se stala náboženským ritem. Bohům se obětovalo panenství. Kult Melitin v Babylóně, Anaitin a Araitin v Arménii, Astoratin u Féničanů a Afroditin v Řecku nakazoval ženám, aby se před chrámy božstev anebo na břehu moře prostituovaly všem cizím osobám za peníze, které nepatřily však jim, nýbrž bohům. Velmi často bylo náboženstvím předepsáno shromažďovati se v chrámech a tam se společně oddávati všichni mezi všemi a se všemi smilstvu. Tyto obřady děly se ve svatyních Indie, Egypta, Assyrie i v Chaldei. Baalovy svátky u Židů musily býti velmi přísně Mojžíšem stíhány, než se je podařilo odstraniti. Herodot vypravuje, že o svátcích Isidiných v Bubastis se shromažďovalo až 700 000 osob. Při těchto slavnostech jako při řeckých Bakchanáliích nebylo pohlavní spojení mezi cizinci a sexuální bezuzdnost něčím nemravným, nýbrž naopak božským uctíváním a předepsaným obřadem a pohlavní orgány v době těchto svátků byly oslavovány, jejich plastické napodobeniny byly vystaveny v chrámech a při obřadech. Prostituce svátostná však se zvrhla poměrně velmi brzy v prostituci prodejnou, která se provozovala v chrámech a jež ze strany mladých chrámových vybraných kněžek se děla ve prospěch velekněze a jeho druhů. Legenda vypravuje, že i egyptští faraonové prostituovali své dcery. Zaveden byl zvyk dávati té, která obšťastnila, nějaký dárek. Jiná legenda praví, že Cheops vydával své dcery pocestným, kteří na jejich žádost musili vždy postaviti jeden kámen na stavěnou pyramidu. Velikost této pyramidy jest pak po celé věky důkazem toho, jak Cheopsovy dcery byly oblíbené. Pozvolna se počala vyvinovati skutečná prostituce prodejná, která se z chrámů přestěhovala do vlastních, pro ni vyhražených domů, jejichž původně náboženská povaha jest zachována v tom, že tyto dikterion, domy prodejné lásky, mají právo asylu. V dobách prostituce svátostné a i později na počátku vývinu prostituce prodejné byly nevěstky do jisté míry nositelkami kultury. Měly vysoké vzdělání, věnovaly se literatuře a filosofii a pěstovaly umění, zejména zpěv a hudbu. Tyto kulturní rysy nalézáme jak u indických bajadér, tak u řeckých hetér, egyptských almek a dnes ještě u asijských gejš.

V Řecku byla prostituce postavena pod kontrolu národa zákony Solónovými. Řekové svým vzděláním a uměleckým smyslem poměrně hladce přešli přes periodu prostituce náboženské a vyhnuli se výstřelkům sexuálního šílenství a erotického bláznovství. Jejich bohyně lásky Afrodité nebyla jen symbolem tělesného požitku, ale také bohyní krásna. V ní byla ztělesněna láska smyslová, ale také plastická dokonalost ženy s estetickými aspiracemi národa a jeho uměleckého cítění. Tak na jedné straně smysl pro pořádek a potřebu pohlavního vyžití, na druhé straně úmysl ušetřiti ženám a dívkám nechutný pohled na nešetrné scény vedly Solóna k tomu, že založil poblíže chrámu Afroditina dikteriony pro prodejnou lásku, provozovanou tam asijskými nevolnicemi a otrokyněmi. Ty pak postavil pod veřejný dohled a dal jim řád.

V Řecku byly tři kategorie prostitutek od sebe velmi rozličné jak postavením, tak i vzděláním. Nejnižším druhem byly dikteriady, které byly ubytovány ve veřejných domech a jež se rekrutovaly z otrokyň. Tancem a hrou na flétnu se zabývaly auletridy, které měly právo v určité vyhražené dny se odebírati domů a jež požívaly shovívavosti svých spoluobčanů. Konečně nejvyšší třídou samy pro sebe byly v Řecku hetéry, zabývající se filosofií, uměním, rétorikou, interesující se také o politické záležitosti, v nichž často hrály roli velmi důležitou (např. Aspasie, Frýné). Prostitutky všech tříd byly občanky bez práv jako bezectné a byly povinny nositi určitý předepsaný oblek.

Také římské dějiny civilizace znají nevěstky a prostituci. Na rozdíl od Řecka jest prostituce římská v Etrurii a na Sicílii prostitucí svátostnou. Tak mnohé výstřelky náboženské jako Bakchanálie, Florales, Lupercales jsou současně ventilem sexuálního vydráždění. Avšak praktický Řím nespokojil se s touto prostitucí svátostnou a velmi brzy zavedl i prostituci prodejnou, která se hojně rozšířila, vyhovujíc nejspíše praktickému způsobu chápání života na straně Římanů. Prostituce se soustřeďuje v určitých i historicky proslavených místech (Subury - Messalina), kde jsou veřejné domy (lupanar) nevěstek. Vedle těchto, ve veřejných domech ubytovaných žen, však jsou také svobodně se pohybující nevěstky, které jsou do jisté míry umělkyněmi a skoro služebnicemi Venušinými, zabývajícími se buď tancem (saltatrices), anebo hrou na flétnu (tibicinae, fidicinae). Výtečná správa římská přirozeně měla velmi přesnou evidenci o prodejných svých ženách, které se musily dáti zapsati u příslušného magistrátu a jež k provozování svého smilného řemesla potřebovaly úředního oprávnění (licencia stupri), z jehož propůjčení odváděly taxu (meretricium). Když později za císařství se sháněl stále obtížněji pramen příjmů, bylo toto meretricium ještě zvýšeno a provozování řemesla smilného zatíženo novou dávkou, vypsanou za tím účelem, aby byla zvýšena lista imperátorská. Současně, aby snad někde dávka ta nebyla na úkor císaře šizena, byla uvržena na domy veřejné ještě přísnější kontrola, prováděná prohlídkami edilskými a liktorskými. Ježto edilové města byli nejvyšším úřadem policejní povahy a liktorové jejich výkonní orgánové, lze konstatovati, že již tehdy byla římská prostituce pod policejní dohlídkou a pravomocí, která v mnohých případech však byla pouze formální.

Jako v Řecku jsou i v Římě - a zde, ve státě s tak vyspělým civilismem tím více - prostitutky bezectné, nemajíce občanských práv a nejsouce také zahrnovány do sčítání obyvatelstva, neboť pokládány jsou za občansky mrtvé. Jejich povinností je nositi krátkou tuniku a paruku a byly nuceny podrobiti se určitým je omezujícím nařízením a zákazům, které byly vydány v zájmu veřejné mravopočestnosti.

Tak pozorujeme celkem u střízlivých národů starověku, u Římanů a Řeků, národů to s vynikajícím cítěním občanským, zcela klidnou a praktickou snahu otupiti ostří sexuálního ukojování, které je u obou pokládáno za samozřejmou nutnost, tím, že se prostituce sepne úředními opatřeními a dohledem, aby byla držena v rukách a nemohla se v neprospěch veřejného blaha obrátiti nežádoucím směrem. Tím dosahují Římané a Řekové nejen přesné evidence a kontroly, ale také její regulace. Jejich - před zrakem pozdějšího věku - "liberální" názor na prodejnou lásku odpovídá přesně jejich zcela rozumnému pochopení fyziologických potřeb občanstva, a jest na druhé straně v naprostém a neskonalém odporu k názorům středověku a myšlenkovým proudům křesťanství.

(Zkrácený text z knihy Systém kriminalistického vzdělávání, kterou vydal v roce 1931 pražský nakladatel F. Kodym)


Řecká prostitutka s klientem

Bohaté hetéry ale pořádaly čas od času i takové bankety, na které muži neměli přístup a kam bývaly kromě přítelkyň stejné profese zvány nejčastěji auletridy. Zvláštní vztahy mezi oběma skupinami služebnic lásky budou zřejmější ve světle jednoho moderního průzkumu, podle kterého mělo z 500 dotázaných městských prostitutek 365 lesbické zážitky.


Afrodité z Mélu, kolem 100 př. n. l.

Jako první vytvořil sochy nahé Afrodity Práxitelés. Nejznámější z nich je bohyně ze svatyně v Knidu: modelem pro tuto sochu stála proslulá hetéra Frýné. Dokládá to ostatně i úryvek z jejího dopisu sochaři:

"Neměj strach: stvořil jsi dílo, jaké lidská ruka dosud nestvořila. Co na tom, žes postavil sochu své milenky v posvátném háji... Tvému daru chybí k úplnosti už jen jedno: abys přišel za mnou a abychom se v tom háji spolu pomilovali."


Chronologická tabulka

2300 před n. l. (a později)
chrámová prostituce ve službě božstvům Lásky; rozšířila se časem z Mezopotámie po celém Předním východě
1000-800
obranné boje Židů proti sexuálním kultům sousedních národů
640-560 (kolem)
řecký státník a zákonodárce Solón; založil v Athénách státní veřejný dům, kde působily otrokyně
450 (asi)
doba rozkvětu vznešené prostituce v Athénách (Aspasia, Fryné, Láis aj.)
425
chrámová prostituce v městě Korintu
350
období rozkvětu hetérského stavu v Řecku se chýlí ke konci; stále více otrokyň se stává prostitutkami
100
organizovaná prostituce u Tiberu s četnými lupanary na sklonku římské republiky
62
svévolné vniknutí Clodia Pulchera do Caesarova domu, kde chtěl špehovat ženská erotická mystéria
50 (a později)
Alexandrie s nejrozmanitějšími zábavnými podniky a veřejnými domy centrem prostituce ve Středomoří
18-17
mravní zákony císaře Augusta
48 n. l.
smrt záletné císařovny Messaliny
100
za císaře Trajana je v Římě napočítáno 32 000 prostitutek
350
křesťané dosahují prvního úspěchu v boji s prostitucí tím, že zabránili pronikání chrámové prostituce z Orientu do Říma
532
někdejší nahá tanečnice a děvka Theodora zachránila jako císařovna město Byzanc potlačením povstání Níké
801
kapitularia Karla Velikého poskytují první příklad přísného zákonodárství proti prostitutkám a kuplířům na německé půdě
1158
ostré vystoupení Friedricha I. Barbarossy proti prostituci a smilstvu vůbec
1161
Jindřich II. nařizuje otevření prvního řádného veřejného domu v Anglii (Londýn); záhy nato vznikly oficiální bordely v Benátkách, Avignonu a dalších městech
1200
ženské domy dokonce i v nejmenších německých městech
1254
po předchozích pokusech o úplné vymýcení prostituce povoluje Ludvík Svatý znovuotevření francouzských bordelů
1300
cechovní organizace lehkých žen ve středověkých městech; navštěvovat je není považováno za manželskou nevěru; prostitutky se aktivně podílejí na veřejných oslavách a slavnostech, čestní hosté bývají ubytováni ve veřejných domech
1414-1418
kostnický koncil se silnou účastí polosvěta; odhady počtu prostitutek kolísají mezi 800 a 2000 osob
1490
zpustlé (ve srovnání s antikou i dneškem) a vylidněné město Řím čítá na 6 800 prostitutek, přičemž do tohoto počtu nejsou zahrnuty konkubíny četných duchovních
1530
Karel V. vydává policejní ordonanci, která zakazuje prostituci v celé říši, a brzy nato stanoví ve svém hrdelním řádu Constitutio Criminalis Carolina těžké tělesné tresty za kuplířství
1560
vrcholí boj s pohlavními chorobami ve Francii; nemocné děvky jsou postihovány těžkými tresty
1665
Refuge v pařížském předměstí Saint-Antoine se stává asylem a centrem převýchovy poběhlic a tím jakýmsi vzorem pro ostatní země
1687
Ludvík XIV. vydává nařízení, která hrozí kuplířům a majitelům (provozovatelům) bordelů nejpřísnějšími tělesnými tresty (například uříznutím nosu a uší) a pokutami
1700
reglementace veřejných domů v Berlíně zčásti opět zavádí někdejší represivní opatření
1780
v Berlíně existuje na sto malých veřejných domů; z celkového počtu asi 150 000 obyvatel je zhruba 1 000 zaregistrovaných prostitutek
1790
dva tisíce prostitutek z Palais Royal si stěžuje na brutální metody a útlak ze strany pařížské policie
1843
reglementace prostituce v Paříži (registrace - zákaz výkonu povolání za dne a po 23. hodině)
1846
uzavření bordelů v Prusku
1886
abolicionistické zákony v Anglii, 1890 v Norsku, 1897 ve švýcarském kantonu Curych, 1901 v Dánsku
přelom století
počet prostitutek v Londýně je odhadován na 60 000, v Berlíně na 50 000, v Paříži na 60 000, v New Yorku na 30 000 a ve Vídni na 25 000
1906
v Dánsku je zrušena povinná registrace prostitutek
1908
francouzský zákon zakazuje prostituci neplnoletých a stíhá ji
1918
zákaz prostituce a zavření bordelů v mladém sovětském Rusku
1919
ve Švédsku, kde nikdy bordely nebyly, je registrace prostitutek rovněž zrušena
1927
vítězství abolicionistů a zákaz veřejných domů v Německu
1929
Společnost národů prohlašuje bordely za hnízda obchodování s děvčaty a odsuzuje všechny státy, které jejich existenci oficiálně trpí
1933
Internacionála je proti obchodování s děvčaty dokonce i v tom případě, že dotyčné souhlasily s tím, že budou převezeny do jiné země
1946
zákon Marthe Richardové ve Francii nařizuje uzavření veřejných domů v Paříži i na venkově nejpozději do šesti měsíců
1949
předběžné oficiální odhady dospívají k výsledku, že na území Spolkové republiky Německo působí 100 000 až 150 000 prostitutek, přičemž nejsou započteny ženy živící se prostitucí u okupačních jednotek
1955
zákon o uzavření zhruba 200 státem kontrolovaných veřejných domů v Itálii (provádění se neobyčejně vleklo)
1960 červenec
Francie ratifikuje mezinárodní konvenci proti obchodu s děvčaty a vykořisťování žen
1960 prosinec
protestní manifestace pařížských prostitutek před Bourbonským palácem (sídlo sněmovny) proti kontrole hodinových hotelů
1965
Armand Mergen publikuje výsledky svého výzkumu, podle něhož představuje ze vzorku 500 prostitutek 56% "patrně slabomyslná individua"; 81% těchto žen přiznává, že jsou frigidní


Miloslav Silén

Rozkoš

Na rumišti
veliký, krvavý mák,
žhavá vůně omamně prýští
a jeho palčivá barva dráždí a jitří zrak.

Má lodyhu křehkou, jež tence k výši ční,
a zlomí-li se náhle,
mlíč hnusná, otravná vytéká z ní...
Hle, rozkoš lidská.

(Nový život, 1899)

Roman Hašek

V západu

Den vydrážděn a zoufalý.
Fanchetto, ah, ty?s dnes nudná.
Daleko kdes hřmí přívaly.
Nahoře život - my jsme u dna.

Od snů, v nichž smutek vibruje,
mé touhy zabočily jinam.
Co bylo, dnes už mrtvo je.
Zemřelo. Zašlo. Nevzpomínám.

Bělostné růže v odkvětu.
A je tak smutno. Smíchem zvoní
jen refrain tvého kupletu -
Ta bílá růže, co je po ní!

Co ještě čeká? Jedno mi.
Komické mrtvé vzdychat vidím.
Co mrtvo, už mne nezlomí.
Směji se. Neznám. Nenávidím.

Fanchetto, zpívej! Směj se též
sentimentálním smutným třtinám!
Co žitím vřelo, byla lež.
Zemřelo. Zašlo. Nevzpomínám.

(Pohádka zelených očí a verše o stesku i výsměchu, 1904)